ประจำปี 2559

วันที่ กิจกรรม สถานที่
 21 มี.ค.59 อบรมหัวข้อการปรับแต่งเว็บไซต์องค์กรด้วย DotNetNuke ให้แก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
25 มี.ค.59 อบรมหัวข้อสารสนเทศสำนักงาน (ระบบจองห้องออนไลน์ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบแบบสำรวจออนไลน์) ให้แก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
29 มี.ค.59 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเครื่องมือวิจัยสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา" แก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์

ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ และห้องประชุมทางไกล VC 2 สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์

วันที่ กิจกรรม สถานที่
7 เม.ย.59 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559 กิจกรรม "สงกรานต์สามัคคี ไอซีทีศรีนครินทร์" บริเวณห้องโถงชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
19 เม.ย.59 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อการอบรมเรื่อง "การติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ด้วย Google Mail Google Calendar" ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
19 เม.ย.59 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อการอบรมเรื่อง "การทำเอกสารร่วมกันแบบออนไลน์ด้วย Google Drive"

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

20 เม.ย.59 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อการอบรมเรื่อง "เครื่องมือตรวจสอบและติดตามเครือข่ายบัวศรี" ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
22 เม.ย.59 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมการอบรมตามประสงค์ (Course on Demand) ในหัวข้อเรื่อง "การทำเอกสารร่วมกันแบบออนไลน์ด้วย Google Drive" ห้องฝึกอบรม 102 ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
25 เม.ย.59 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อการอบรมเรื่อง "การแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์" ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
25 เม.ย.59 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อการอบรมเรื่อง "การแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์" ห้อง 302 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์
26 เม.ย.59 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อการอบรมเรื่อง "ระบบปฏิบัติการ windows 10 เบื้องต้น" ห้อง 302 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์
27 เม.ย.59 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อการอบรมเรื่อง "ระบบปฏิบัติการ windows 10 เบื้องต้น" ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
28 เม.ย.59 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อการอบรมเรื่อง "การป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์" ห้อง 302 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์
28 เม.ย.59 วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีพุทธศักราช 2559 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และ รูปปั้นหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ มศว ประสานมิตร
28 เม.ย.59 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อการอบรมเรื่อง "การป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์" 

 ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

29 เม.ย.59

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจำปี 2559

 ห้อง 505 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 มศว องครักษ์

วันที่ กิจกรรม สถานที่
2 พ.ค.59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ในเรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2560-2564" บริเวณห้องโถง ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
3 พ.ค.59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ในเรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2560-2564" บริเวณห้องโถง ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
17-19 พ.ค.59

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2560-2564" (กิจกรรมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559)

โรงแรมเซ็นทารา ชานทะเล รีสอร์ท และวิลลา อำเภอเมือง จังหวัดตราด

วันที่ กิจกรรม สถานที่
14 ก.ค.59 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ของสำนักคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12
วันที่ กิจกรรม สถานที่
1 ส.ค. 59 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน หัวข้อ "การสร้างแรงบันดาลใจกับภาษาอังกฤษ" ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 
4 ส.ค. 59 งานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ครบรอบ 16 ปี ห้อง 6-201 อาคาร 6 ชั้น 2 มศว ประสานมิตร
9 ส.ค. 59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำตัวชี้วัดการปฏิบัติงานรายบุคคล (KPI) และสมรรถนะ (Competency)" ประจำปี 2559 บริเวณโถงชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์
22 ส.ค.59 งานวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 41 ปี บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์
22 ส.ค.59 งานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ครบรอบ 22 ปี โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
22 ส.ค.59 งานวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 41 ปี โถงคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 1
24 ส.ค.59 งานวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 22 ปี บริเวณหน้าอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์
25 ส.ค.59 งานวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 61 ปี ห้องเรียนรวม ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
30 ส.ค.59 เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล)  บริเวณห้องโถงชั้น 2 อาคารประสานมิตร
วันที่ กิจกรรม สถานที่
1 ก.ย.59 งานวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 23 ปี ประจำปี 2559 คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์
9 ก.ย.59 งานวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ครบรอบ 12 ปี ประจำปี 2559 โถงเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนานาชาติฯ
9 ก.ย.59 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกเยี่ยมชมศึกษาดูงานสำนักคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์
16 ก.ย.59 งานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ประจำปี 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
23 ก.ย.59 รับรางวัลการนำหน่วยงานเปลี่ยนผ่านไปสู่ IPv6 (จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต
28 ก.ย.59 เบื้องหลังการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์แนะนำบริการต่างๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11-14 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
29 ก.ย.59 กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2559 สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตรและองครักษ์
30 ก.ย.59 งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2559

ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

วันที่ กิจกรรม สถานที่
13 ธ.ค.59 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

27 ธ.ค.59 งานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้สำหรับพระสงฆ์ จำนวน 67 รูป เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2560 บริเวณสนามหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์ มศว ประสานมิตร
29 ธ.ค.59 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 23 ปี" หอพระและศาลพระภูมิของ มศว ประสานมิตรและวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร