AccordionTabs

วันที่ กิจกรรม สถานที่
11 ม.ค. 57 เทศการวันเด็ก สืบสานวัฒนธรรมไทยเชื่อมความสัมพันธ์สู่อาเซียน อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
วันที่ กิจกรรม สถานที่
25 ก.พ. 57
คณบดีและผู้บิรหารของคณะวิยาศาสตร์มาแสดงควาามยินดีกับ ดร.สมภพ รอดอัมพร มาดำรงตำแน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย
25 ก.พ. 57 ส่งมอบงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย
4 ก.พ. 57 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 15 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขั้น 3 อาคาร 16
วันที่ กิจกรรม สถานที่
31 มี.ค. 57 การติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการทำวิจัยของบุคลากร
ห้องประชุมทางไกล (VC1) ชั้น 4 อาคาร 16
31 มี.ค. 57 ผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น 1 อาคารประสานมิตร 
28 มี.ค. 57 ผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
17 มี.ค. 57  คณบดีและผู้บริหารของคณะศิลปกรรมศาสตร์มาแสดงควาามยินดีกับ ดร.สมภพ รอดอัมพร มาดำรงตำแน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ห้องผู้อำนวยการ ชั้น 4 อาคาร 16
11 มี.ค. 57 หน่วยตรวจสอบภายในได้เข้ามาชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจสอบติดตามและสอบทานระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ห้องประชุมทางไกล (VC1) ชั้น 4 อาคาร 16
10-13 มี.ค. 57 โครงการเครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน จังหวัดสระแก้ว ระยะที่  2 เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการเรียนรู้เท่าทันไอซีที ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนวังไพรวิทยาคม อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
4 มี.ค. 57  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาและทีมงานมาแสดงควาามยินดีกับ ดร.สมภพ รอดอัมพร มาดำรงตำแน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  ห้องผู้อำนวยการ ชั้น 4 อาคาร 16
21-22 มี.ค. 57  โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ จ.นครนายก
24-25 มี.ค. 57  โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี จ.นครนายก
27-28 มี.ค. 57  โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดโพธิ์แทน จ.นครนายก
วันที่ กิจกรรม สถานที่
11 เม.ย. 57 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรทำบุญและรดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557
อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
10 เม.ย. 57 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการมหกรรมมหาสงกรานต์ ประจำปี 2557
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
8 เม.ย. 57 สำนักคอมพิวเตอร์จัดงานรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคาร 16
2 เม.ย. 57 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลไร้สาย (Wireless LAN) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร
1 เม.ย. 57 ผศ.อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์แสดงควาามยินดีกับ ดร.สมภพ รอดอัมพร
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่
21 พ.ค. 57 สำนักคอมพิวเตอร์สัญจรไปยังหน่วยงาน ศูนย์กีฬา และ หอสมุด มศว องครักษ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ห้องประชุมทางไกล (VC2) ชั้น 4 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์
20 พ.ค. 57 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2557  ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16    
19-20 พ.ค. 57 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก
19 พ.ค. 57 สำนักคอมพิวเตอร์สัญจรไปยังหน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และสำนักงานบริหารกิจการหอพัก เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ     มศว องครักษ์
8 พ.ค. 57 บุคลากรสำนักคอมพิวเตร์แสดงความยินดีกับอาจารย์สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ห้องผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 16    
6 พ.ค. 57 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ครบรอบ 3 ปี     ชั้น 6 อาคาร 14    
2 พ.ค. 57 ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ แสดงวิสัยทัศน์และนโยบายในการดำเนินงาน 4 ปีข้างหน้า (ปี 2557-2561) ให้แก่บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้รับทราบ  ห้องอเนกประสงค์ (16-406) ชั้น 4 อาคาร 16
วันที่ กิจกรรม สถานที่
     
วันที่ กิจกรรม สถานที่
1 ธ.ค.57 นักศึกษาปริญญาโท จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 6 คน มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานเรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดการเว็บไซต์ สำนักคอมพิวเตอร์
3 ธ.ค.57 ผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีรองศาสตราจารย์สมใจ ศิริโภค ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ครบรอบ 4 ปี ย่างเข้าสู่ปีที่ 5  อาคาร Learning Tower ชั้น 4 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 
4 ธ.ค.57 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรในหลวง จัดโดยมหาวิทยาลัย  บริเวณโถง ชั้นล่าง อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
16 ธ.ค.57 รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา อนุวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และทีมงาน นำเค้กมามอบให้กับผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ แสดงความขอบคุณที่หน่วยงานร่วมใจกันทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสวัสดีปีใหม่ 2558 ที่จะมาถึงอันใกล้นี้ สำนักคอมพิวเตอร์
25 ธ.ค.57 ผู้บริหารและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีตักบาตร งานปีใหม่ มศว ประสานมิตร  บริเวณหน้าสำนักงานกองกิจการนิสิต อาคารสำนักงานอธิการบดี และบริเวณลานเล่นล้อ
25 ธ.ค.57 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2558 ท่านอธิการบดี พร้อมรับพรจากท่านอธิการบดี โรงละครอโศกมนตรีนาฏยศาลา ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารยดร.สาโรช บัวศรี
26 ธ.ค.57 วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 21 ปี สำนักคอมพิวเตอร์