Latest added

P_56
4/16/2021 2:45:04 PM
P_55
4/16/2021 2:45:04 PM
P_54
4/16/2021 2:45:04 PM
P_53
4/16/2021 2:45:04 PM

Albums

All Albums » 2. ฝึกอบรม บริการวิชาการ » P62050611-อบรมโครงการยกระดับและส่งเสริมการมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในเขตพื้นที่ชายขอบ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก » P620510-กิจกรรมที่ 4 : การสร้างบทเรียนปฏิสัมพันธ์โดยใช้แนวคิด Gamification Search Tags