รูปภาพและกิจกรรมประจำปี 2563

วันที่ กิจกรรม สถานที่
6 ม.ค.63 เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านงานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์และแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนแก่นิสิตใหม่

ห้องประชุม 302 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 มศว ประสานมิตร

11 ม.ค.63 โครงการวันเด็ก มศว ประจำปี 2563  ภายใต้ซุ้มกิจกรรมชื่อ  "Smart Kids จิตอาสา"   อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์
14 ม.ค.63 โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อาคารสิรินธร คณะพลศึกษา มศว องครักษ์ และอาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์​ มศว ประสานมิตร
15-17 ม.ค.63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40” (40th WUNCA)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

16 ม.ค.63 มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ห้องโถง ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม  ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
17 ม.ค.63 โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ชั้น 1 คณะกายภาพบำบัด​ มศว​ องครักษ์
17 ม.ค.63 โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ชั้น 1 อาคารหอสมุดกลาง มศว​ ประสานมิตร
21 ม.ค.63 ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้กับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์
22 ม.ค.63 โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์
28 ม.ค.63 อบรมเรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ด้วย DotNetNuke เพื่อปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บเพจของแต่ละงานที่รับผิดชอบ” ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
27-30 ม.ค.63 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก – อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่ 2 โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว  แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
3 ก.พ.63 โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
4 ก.พ.63 โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง​ กรุงเทพฯ
4 ก.พ.63 ร่วมงานฟังพระสวดอภิธรรมศพ "คุณพ่อทวี​ นิ่มนวล" บิดาของนายอำนาจ​ นิ่มนวล วัดบางปรัง​ ตำบลศรีจุฬา​ อำเภอเมือง​ จังหวัดนครนายก 
5 ก.พ.63 โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 ก.พ.63 เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ 2563 โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
7 ก.พ.63 แนะนำการใช้งานระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME2019 : งานแบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
11 ก.พ.63 โครงการให้บริการตรวจเช็ก และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ชั้น 2 อาคารเรียนรวม Learning Tower มศว ประสานมิตร
12 ก.พ.63 ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์แสดงนโยบายในการบริหารและพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม​ ดร.สุนทร​ แก้วลาย​ ชั้น​ 12​ สำนักคอมพิวเตอร์​ อาคารนวัตกรรม​ ศาสตราจารย์​ ดร.สาโรช​ บัวศรี​
13 ก.พ.63 โครงการให้บริการตรวจเช็ก และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น1 มศว องครักษ์
14 ก.พ.63 โครงการให้บริการตรวจเช็ก และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  บริเวณโถงชั้น​ 1​ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว​ ประสานมิตร
วันที่ กิจกรรม สถานที่
     
     
     
     
     
     
     
วันที่ กิจกรรม สถานที่
     
     
     
     
     
     
     
วันที่ กิจกรรม สถานที่
     
     
     
     
     
     
     
วันที่ กิจกรรม สถานที่