รูปภาพและกิจกรรมประจำปี 2563

วันที่ กิจกรรม สถานที่
6 ม.ค.63 เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านงานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์และแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนแก่นิสิตใหม่

ห้องประชุม 302 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 มศว ประสานมิตร

11 ม.ค.63 โครงการวันเด็ก มศว ประจำปี 2563  ภายใต้ซุ้มกิจกรรมชื่อ  "Smart Kids จิตอาสา"   อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์
14 ม.ค.63 โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อาคารสิรินธร คณะพลศึกษา มศว องครักษ์ และอาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์​ มศว ประสานมิตร
15-17 ม.ค.63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40” (40th WUNCA)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

16 ม.ค.63 มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ห้องโถง ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม  ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
17 ม.ค.63 โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ชั้น 1 คณะกายภาพบำบัด​ มศว​ องครักษ์
17 ม.ค.63 โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ชั้น 1 อาคารหอสมุดกลาง มศว​ ประสานมิตร
21 ม.ค.63 ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้กับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์
22 ม.ค.63 โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์
28 ม.ค.63 อบรมเรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ด้วย DotNetNuke เพื่อปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บเพจของแต่ละงานที่รับผิดชอบ” ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
27-30 ม.ค.63 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก – อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่ 2 โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว  แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
3 ก.พ.63 โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
4 ก.พ.63 โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง​ กรุงเทพฯ
4 ก.พ.63 ร่วมงานฟังพระสวดอภิธรรมศพ "คุณพ่อทวี​ นิ่มนวล" บิดาของนายอำนาจ​ นิ่มนวล วัดบางปรัง​ ตำบลศรีจุฬา​ อำเภอเมือง​ จังหวัดนครนายก 
5 ก.พ.63 โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 ก.พ.63 เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ 2563 โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
7 ก.พ.63 แนะนำการใช้งานระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME2019 : งานแบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
11 ก.พ.63 โครงการให้บริการตรวจเช็ก และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ชั้น 2 อาคารเรียนรวม Learning Tower มศว ประสานมิตร
12 ก.พ.63 ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์แสดงนโยบายในการบริหารและพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม​ ดร.สุนทร​ แก้วลาย​ ชั้น​ 12​ สำนักคอมพิวเตอร์​ อาคารนวัตกรรม​ ศาสตราจารย์​ ดร.สาโรช​ บัวศรี​
13 ก.พ.63 โครงการให้บริการตรวจเช็ก และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น1 มศว องครักษ์
14 ก.พ.63 โครงการให้บริการตรวจเช็ก และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  บริเวณโถงชั้น​ 1​ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว​ ประสานมิตร
วันที่ กิจกรรม สถานที่
14 ก.ย. 63 สำรวจการติดตั้งเครือข่ายไร้สาย มศว องครักษ์ ห้องเรียน  อาคารเรียนรวม  และอาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน
24 ก.ย. 63 วางพวงมาลาวันมหิดล คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
29 ก.ย. 63 ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ร่วมอภิปรายหัวข้อ “Education Practices” vs “University”, Which One Has to Be Transformed and Why? โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
30 ก.ย. 63 การจัดทำแผนปฏิบัติการ Action Plan 2564 ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร 
     
     
     
วันที่ กิจกรรม สถานที่
7 ต.ค. 63 สำรวจการติดตั้งเครือข่ายไร้สาย มศว องครักษ์ คณะแพทยศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะกายภาพบำบัด, คณะเภสัชศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร, คณะพลศึกษา, วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยและอาคารอำนวยการ
9 ต.ค. 63 โครงการบรมราชบพิตรรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โถง ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
9 ต.ค. 63 สำรวจการติดตั้งเครือข่ายไร้สาย มศว ประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
22 ต.ค. 63 สัมภาษณ์ผู้บริหารส่วนงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
     
     
     
วันที่ กิจกรรม สถานที่
6 พ.ย. 63 ทดสอบระบบประมวลผลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
17 พ.ย. 63 วันสถาปนาคณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2563 โถงชั้น 1 คณะพลศึกษา มศว องครักษ์
21-25 พ.ย. 63 ประมวลภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประมวลผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
     
     
     
     
วันที่ กิจกรรม สถานที่
1 ธ.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 บริเวณโถง ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร และ ห้องประชุมทางไกล 2 (VC2) สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์ 
4 ธ.ค. 63

พิธีถวายราชสักการะและน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

4 ธ.ค. 63 กิจกรรม "เคล็ดไม่ลับ การเงินเพื่อสร้างสุข" บริเวณโถง ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตรและ ห้องประชุมทางไกล 2 (VC2) สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์ 
7 ธ.ค. 63 ร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ครบรอบ 3 ปี

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

9 ธ.ค. 63

ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีที ครั้งที่ 1/2563

ห้องประชุมเอกฉันท์ อาคารประสานมิตร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร