รูปภาพและกิจกรรมประจำปี 2563

วันที่ กิจกรรม สถานที่
6 ม.ค.63 เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านงานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์และแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนแก่นิสิตใหม่

ห้องประชุม 302 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 มศว ประสานมิตร

11 ม.ค.63 โครงการวันเด็ก มศว ประจำปี 2563  ภายใต้ซุ้มกิจกรรมชื่อ  "Smart Kids จิตอาสา"   อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์
14 ม.ค.63 โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อาคารสิรินธร คณะพลศึกษา มศว องครักษ์ และอาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์​ มศว ประสานมิตร
15-17 ม.ค.63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40” (40th WUNCA)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

16 ม.ค.63 มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ห้องโถง ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม  ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
17 ม.ค.63 โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ชั้น 1 คณะกายภาพบำบัด​ มศว​ องครักษ์
17 ม.ค.63 โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ชั้น 1 อาคารหอสมุดกลาง มศว​ ประสานมิตร
21 ม.ค.63 ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้กับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์
22 ม.ค.63 โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
1 ก.พ.63 โครงการ สำนักคอมพิวเตอร์
     
     
     
     
วันที่ กิจกรรม สถานที่