ประจำปี 2562

วันที่ กิจกรรม สถานที่
4 ม.ค.62 คณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์เข้าพบอธิการบดีเพื่อมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2562 ห้องรับรองอธิการบดี ชั้น 2 อาคารประสานมิตร
7 ม.ค.62 แนะนำข้อมูลด้านงานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์แก่นิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
10 ม.ค.62 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

12 ม.ค.62 งานวันเด็ก ประจำปี 2562 "เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน" อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์
14-17 ม.ค.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก – อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
14 ก.พ.62 งานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์บริหารกิจการหอพัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อาคารบริการกลาง ชั้น 2 ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มศว องครักษ์
18 ก.พ.62 เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2562 โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
18 ก.พ.62 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Lan)” ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร  มศว ประสานมิตร
22 ก.พ.62 งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 24 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 14 มศว ประสานมิตร
28 ก.พ.62 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานภายใต้หัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการงานด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย” ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร 

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
7-9 มี.ค.62 กิจกรรมติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
14 มี.ค.62 ต้อนรับและอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านงานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์แก่คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาในกิจกรรม AUN-QA Mock-up Assessment สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์
20-22 มี.ค.62 โครงการยกระดับและส่งเสริมการมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในเขตพื้นที่ชายขอบ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายใต้กิจกรรม “การซ่อมบำรุงอุปกรณ์และสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมการส่งเสริม เสริมสร้างความรู้และเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์”   วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
25 มี.ค.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หัวข้อการอบรมเรื่อง "SWU GAFE (Google Apps) สำหรับการทำงานร่วมกัน (G.SWU-Mail, Google Calendar, Google Drive)" ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
25 มี.ค.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หัวข้อการอบรมเรื่อง "การใช้ Microsoft Excel" (สำหรับกลุ่มนิสิต) ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
26 มี.ค.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หัวข้อการอบรมเรื่อง "การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์และการกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์"

ห้อง 302 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 สำนักคอมพิวเตอร์  มศว องครักษ์

28 มี.ค.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หัวข้อการอบรมเรื่อง "การสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint " (สำหรับกลุ่มนิสิต) ห้อง 302 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 สำนักคอมพิวเตอร์  มศว องครักษ์
29 มี.ค.62 งานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ครบรอบ 19 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บริเวณโถงชั้น 1 อาคารประสานมิตร มศว ประสานมิตร

29 มี.ค.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หัวข้อการอบรมเรื่อง “การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์และการกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์” (สำหรับกลุ่มนิสิต คณาจารย์และบุคลากร) ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
1 เม.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ในหัวข้อการอบรมเรื่อง “การใช้ Microsoft Excel” (สำหรับกลุ่มคณาจารย์และบุคลากร) ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 
2 เม.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ในหัวข้อการอบรมเรื่อง “SWU GAFE (Google Apps) สำหรับการทำงานร่วมกัน (G.SWU-Mail, Google Calendar, Google Drive)”  สำหรับกลุ่มคณาจารย์และบุคลากร

ห้อง 302 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์

2 เม.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ในหัวข้อการอบรมเรื่อง “การสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint” (สำหรับกลุ่มนิสิต) ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
2 เม.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ในหัวข้อการอบรมเรื่อง “การใช้งาน Google Forms”  (สำหรับกลุ่มคณาจารย์และบุคลากร)

ห้อง 301 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์

3 เม.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ในหัวข้อการอบรมเรื่อง “การใช้งาน Google Forms” ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
4 เม.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ในหัวข้อการอบรมเรื่อง “เรียนรู้ระบบปฏิบัติการ Windows และการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น”

ห้อง 302 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์

11 เม.ย.62 โครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้ชื่อกิจกรรม "มนต์เสน่ห์สงกรานต์ วันวานสำนักคอมพิวเตอร์"

บริเวณห้องโถง ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

23 เม.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ในหัวข้อการอบรมเรื่อง “การบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย WordPress” ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
23 เม.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ จังหวัดนครนายก ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์” สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์
24 เม.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ จังหวัดนครนายก ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เรียนรู้ระบบปฏิบัติการ Windows และการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น”

สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์

24 เม.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หัวข้อการอบรมเรื่อง “เรียนรู้การใช้งาน และสร้างงานกราฟิกด้วย Adobe Photoshop” ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
24 เม.ย.62 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS)” ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
25 เม.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หัวข้อการอบรมเรื่อง “การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
26 เม.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หัวข้อการอบรมเรื่อง “การสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint” ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
29 เม.ย.62 งาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ครบรอบ 70 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ด้านหน้าอาคารหอประชุมใหญ่ และอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ มศว ประสานมิตร
29 เม.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หัวข้อการอบรมเรื่อง “การใช้ Microsoft Excel” ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
30 เม.ย.- 1 พ.ค.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หัวข้อการอบรมเรื่อง “ออกแบบงานสร้างสรรค์ด้วย Adobe Illustrator” ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 
1 พ.ค.62 มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจำปี 2562 ห้อง 505 ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์
7 - 8 พ.ค.62 นำเสนอระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU-ITS)  ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว ประสานมิตร
8 พ.ค.62 เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ IPv6 Award 2018 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
8 พ.ค.62 มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ก้าวสู่ปีที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2562 ชั้น 9 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
6 - 11 พ.ค.62 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการยกระดับและส่งเสริมการมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในเขตพื้นที่ชายขอบ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
15 พ.ค.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ในโปรแกรมการอบรมตามประสงค์ (Course On Demand) หัวข้อเรื่อง "การใช้ Microsoft Excel" ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
16 พ.ค.62 รับฟังการบรรยาย ขยายผลและจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร
17 พ.ค.62 เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ 2562

โถงชั้น 1 และลานหน้าอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

21 พ.ค.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ในโปรแกรมการอบรมตามประสงค์ (Course On Demand) หัวข้อเรื่อง “การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์”

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

22 พ.ค.62 เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการมีการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS)

ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

28 พ.ค.62 พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
30 พ.ค.62 Keynote Speaker (ช่วง Technical Forum) ในงาน Huawei Southeast Asia IP Club Carnival 2019  ห้องคริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
1 มิ.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) กิจกรรมที่ 4 : การติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ จังหวัดนครนายก - อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
5 มิ.ย.62 สำนักข่าวกรองแห่งชาติเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการใช้งานห้อง Smart Classroom ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
5 มิ.ย.62 การบรรยายและฝึกปฏิบัติการกรอก มคอ. ในระบบ SWU-TQF แก่คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
7 มิ.ย.62 กิจกรรมให้ข้อเสนอแนะด้านประกันคุณภาพฯ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561 ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12  อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
10 มิ.ย.62 คณะผู้บริหารและบุคลากรจากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการใช้แอปพลิเคชั่น “SWU Mobile” ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
11 มิ.ย.62 กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบฐานข้อมูลความร่วมมือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU e-MOU Portal) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1,2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
11 มิ.ย.62 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานและทดสอบระบบบริหารจัดการหอพักออนไลน์ (Dorm App) ให้กับบุคลากรศูนย์บริหารกิจการหอพัก

ห้อง 301 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์

17 มิ.ย.62 งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 34 ปี ประจำปี พ.ศ.2562 ห้องประชุม Convention ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
17 มิ.ย.62 งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 26 ปี ประจำปี พ.ศ.2562

ลานประติมากรรมหลอดสีและหอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มศว ประสานมิตร

24 มิ.ย.62 งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ครบรอบ 63 ปี ประจำปี พ.ศ.2562

โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ศรีนครินทร์ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

24 มิ.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในโปรแกรมการอบรมตามประสงค์ หัวข้อเรื่อง “การใช้ Google Classroom และ Google Application และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการสอน Active Learning” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 คณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์
25 มิ.ย.62 โครงการยกระดับและส่งเสริมการมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในเขตพื้นที่ชายขอบอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายใต้กิจกรรม “การติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการส่งเสริม เสริมสร้าง ความรู้และเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์”

โรงเรียนบ้านน้ำดิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว ตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

25 มิ.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หัวข้อเรื่อง “การสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint” ห้อง 301 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์
26 มิ.ย.62 งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ 58 ปี ประจำปี พ.ศ.2562

ห้องศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล ชั้น 3 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว ประสานมิตร

26 มิ.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หัวข้อเรื่อง “การใช้ Microsoft Excel”  

ห้อง 301 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์

27 มิ.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หัวข้อเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle”  ห้อง 301 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
4 ก.ค.62 โครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2563 - 2565 บริเวณห้องโถงชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
5 ก.ค.62 งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวักรรมสื่อสารสังคม ครบรอบ 13 ปี  ประจำปี พ.ศ.2562

ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว ประสานมิตร

12 ก.ค.62 เข้าร่วมโครงการวันอาสาฬหบูชา มศว ประจำปีงบประมาณ 2562 บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
12 ก.ค.62 โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรม “ทำบุญ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน”

วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

26 ก.ค.62 กิจกรรมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
1 ส.ค.62   โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี​ 2562 ห้องบรรยายบัวศรี​ ชั้น​ 11 อาคารนวัตกรรม​ ศาสตราจารย์​ ดร.สาโรช​ บัวศรี​
7-9 ส.ค.62 โครงการสัมมนาสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์" โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
21 ส.ค.62 แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี ประจำปี พ.ศ.2562 โถงอาคาร ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
21 ส.ค.62 โครงการให้บริการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นิสิตแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย บริเวณอาคารบริการกลาง ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มศว องครักษ์
22 ส.ค.62 แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี ประจำปี พ.ศ.2562 ชั้น 1 อาคาร 38 (อาคารใหม่คณะมนุษยศาสตร์) มศว ประสานมิตร
22 ส.ค.62 แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562 โถงล่าง อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
23 ส.ค.62 แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 64 ปี ประจำปี พ.ศ.2562

โถงชั้น 1 อาคารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร

23 ส.ค.62 แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี ประจำปี พ.ศ.2562

โถงชั้น 1 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร

30 ส.ค.62 แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด  ประจำปี พ.ศ.2562

อาคารคณะกายภาพบำบัด มศว องครักษ์

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
3 ก.ย.62 กิจกรรมงาน "วันวานที่ร่วมสร้าง สู่เส้นทางที่ภาคภูมิ" ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
16 ก.ย.62 เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 70 ปี และงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ประจำปี พ.ศ.2562 โถงชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ และหน้าอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
19 ก.ย.62 รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ มอบโล่ที่ระลึกขอบคุณสำนักคอมพิวเตอร์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 ห้องโถงชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
23 ก.ย.62 อบรมเชิงปฏิบัติการ SWU-ITS : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำหรับคณาจารย์ ปีการศึกษา 2562 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1102) ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร
25 ก.ย.62 เข้าร่วม "งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2562" ห้องแปดเหลี่ยมและห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
3 ต.ค.62 ประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2561 ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย  ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
3 ต.ค.62 ตัวแทนมหาวิทยาลัยจากประเทศอินเดียเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการใช้งานห้อง Smart Classroom ห้องประชุมทางไกล (VC1) ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ และห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
3 ต.ค.62 เข้าร่วมงาน Innovation Thailand Expo 2562​ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับ​ บริษัท​ไมโครซอฟท์​ (ประเทศไทย)​ จำกัด​ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ
10 ต.ค.62 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประมวลผล (ส่วนงานของ มศว ประสานมิตร)

ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง

10 ต.ค.62 ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
11 ต.ค.62 เข้าร่วมโครงการบรมราชบพิตรรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
11 ต.ค.62 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประมวลผล (ส่วนงานของ มศว องครักษ์) ห้อง 301 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์
22 ต.ค.62 มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 45 ปี ประจำปี พ.ศ.2562 บริเวณโถง ชั้น 17 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
11 พ.ย.62 งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี ประจำปี พ.ศ.2562 อาคารศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์
8-10,12 พ.ย.62 ประมวลภาพบรรยากาศการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประมวลผล และ ฝ่ายจัดแถว นำแถวงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มศว ประจำปีการศึกษา 2561

มศว องครักษ์

22-23 พ.ย.62 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนะนำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกระบบรับนิสิตใหม่ มศว TCAS ปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียนที่เข้าร่วมงาน SWU OPEN HOUSE 2019

บูธกิจกรรมของส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา บริเวณลานสวูนิเพล็กซ์ มศว ประสานมิตร

23 พ.ย.62 งานวันคล้ายวันสถาปนาเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ 11 ปี ประจำปี พ.ศ.2562

ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล มศว ประสานมิตร

23 พ.ย.62 แนะนำการใช้งานระบบรับสมัครนิสิตใหม่ สำหรับคณะ บนระบบ SUPREME 2019 ในการประชุมชี้แจง การรับ-ส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงาน TCAS รูปแบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

23 พ.ย.62 แนะนำการใช้งานระบบ HURIS เมนูทะเบียนประวัติ (หน่วยงาน) ในการจัดโครงการประชุมชี้แจง เรื่อง การปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ของส่วนทรัพยากรบุคคล ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
     

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
4 ธ.ค.62 เข้าร่วมโครงการ 5 ธันวาคม บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งทวยราษฏร์ และวันชาติไทย ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
4 ธ.ค.62 โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ชั้น 1 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ มศว ประสานมิตร
9 ธ.ค.62 มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ครบรอบ 2 ปี ประจำปี พ.ศ.2562 ห้องแปดเหลี่ยม อาคาวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว ประสานมิตร
13 ธ.ค.62 มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2562 ก้าวสู่ปีที่ 10 "9 สู่ทศวรรษ สร้างสรรค์คนดี มศว สู่สังคม" ห้อง Active Learning 402W และ 403W ชั้น 4 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อาคาร Learning Tower
17 ธ.ค.62 มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 27 ปี ประจำปี พ.ศ.2562

อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์

19 ธ.ค.62 คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน เข้ามาสวัสดีปีใหม่ ปี 2563 

ห้องโถงชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

19 ธ.ค.62 โครงการสร้างสุขและความผูกพันองค์กร ครั้งที่ 1 ภายใต้กิจกรรม “ปลูกผักสีเขียว”   บริเวณชั้น 13 สำนักคอมพิวเตอร์  อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
20 ธ.ค.62

เข้าร่วมงานปีใหม่ มศว ประจำปี 2563 "SWU IN WONDERLAND"

บริเวณถนนหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) และสนามกีฬากลาง ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาศน์ มศว ประสานมิตร

24 ธ.ค.62 แนะนำการใช้งานระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019 : งานกำหนดสิทธิ์บันทึกและติดตาม มคอ.3 - มคอ.6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
26 ธ.ค.62 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม “วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 26 ปี ประจำปี พ.ศ.2562” สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี