วันที่ กิจกรรม สถานที่
4 ม.ค.62 คณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์เข้าพบอธิการบดีเพื่อมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2562 ห้องรับรองอธิการบดี ชั้น 2 อาคารประสานมิตร
7 ม.ค.62 แนะนำข้อมูลด้านงานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์แก่นิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
10 ม.ค.62 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

12 ม.ค.62 งานวันเด็ก ประจำปี 2562 "เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน" อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์
14-17 ม.ค.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก – อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
14 ก.พ.62 งานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์บริหารกิจการหอพัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อาคารบริการกลาง ชั้น 2 ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มศว องครักษ์
18 ก.พ.62 เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2562 โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
18 ก.พ.62 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Lan)” ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร  มศว ประสานมิตร
22 ก.พ.62 งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 24 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 14 มศว ประสานมิตร
28 ก.พ.62 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานภายใต้หัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการงานด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย” ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร 

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
7-9 มี.ค.62 กิจกรรมติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
14 มี.ค.62 ต้อนรับและอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านงานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์แก่คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาในกิจกรรม AUN-QA Mock-up Assessment สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์
20-22 มี.ค.62 โครงการยกระดับและส่งเสริมการมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในเขตพื้นที่ชายขอบ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายใต้กิจกรรม “การซ่อมบำรุงอุปกรณ์และสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมการส่งเสริม เสริมสร้างความรู้และเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์”   วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
25 มี.ค.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หัวข้อการอบรมเรื่อง "SWU GAFE (Google Apps) สำหรับการทำงานร่วมกัน (G.SWU-Mail, Google Calendar, Google Drive)" ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
25 มี.ค.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หัวข้อการอบรมเรื่อง "การใช้ Microsoft Excel" (สำหรับกลุ่มนิสิต) ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
26 มี.ค.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หัวข้อการอบรมเรื่อง "การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์และการกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์"

ห้อง 302 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 สำนักคอมพิวเตอร์  มศว องครักษ์

28 มี.ค.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หัวข้อการอบรมเรื่อง "การสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint " (สำหรับกลุ่มนิสิต) ห้อง 302 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 สำนักคอมพิวเตอร์  มศว องครักษ์
29 มี.ค.62 งานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ครบรอบ 19 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บริเวณโถงชั้น 1 อาคารประสานมิตร มศว ประสานมิตร

29 มี.ค.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หัวข้อการอบรมเรื่อง “การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์และการกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์” (สำหรับกลุ่มนิสิต คณาจารย์และบุคลากร) ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
1 เม.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ในหัวข้อการอบรมเรื่อง “การใช้ Microsoft Excel” (สำหรับกลุ่มคณาจารย์และบุคลากร) ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 
2 เม.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ในหัวข้อการอบรมเรื่อง “SWU GAFE (Google Apps) สำหรับการทำงานร่วมกัน (G.SWU-Mail, Google Calendar, Google Drive)”  สำหรับกลุ่มคณาจารย์และบุคลากร

ห้อง 302 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์

2 เม.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ในหัวข้อการอบรมเรื่อง “การสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint” (สำหรับกลุ่มนิสิต) ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
2 เม.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ในหัวข้อการอบรมเรื่อง “การใช้งาน Google Forms”  (สำหรับกลุ่มคณาจารย์และบุคลากร)

ห้อง 301 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์

3 เม.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ในหัวข้อการอบรมเรื่อง “การใช้งาน Google Forms” ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
4 เม.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ในหัวข้อการอบรมเรื่อง “เรียนรู้ระบบปฏิบัติการ Windows และการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น”

ห้อง 302 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์

11 เม.ย.62 โครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้ชื่อกิจกรรม "มนต์เสน่ห์สงกรานต์ วันวานสำนักคอมพิวเตอร์"

บริเวณห้องโถง ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

23 เม.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ในหัวข้อการอบรมเรื่อง “การบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย WordPress” ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
23 เม.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ จังหวัดนครนายก ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์” สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์
24 เม.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ จังหวัดนครนายก ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เรียนรู้ระบบปฏิบัติการ Windows และการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น”

สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์

24 เม.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หัวข้อการอบรมเรื่อง “เรียนรู้การใช้งาน และสร้างงานกราฟิกด้วย Adobe Photoshop” ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
24 เม.ย.62 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS)” ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
25 เม.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หัวข้อการอบรมเรื่อง “การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
26 เม.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หัวข้อการอบรมเรื่อง “การสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint” ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
29 เม.ย.62 งาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ครบรอบ 70 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ด้านหน้าอาคารหอประชุมใหญ่ และอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ มศว ประสานมิตร
29 เม.ย.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หัวข้อการอบรมเรื่อง “การใช้ Microsoft Excel” ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
30 เม.ย.- 1 พ.ค.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หัวข้อการอบรมเรื่อง “ออกแบบงานสร้างสรรค์ด้วย Adobe Illustrator” ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 
1 พ.ค.62 มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจำปี 2562 ห้อง 505 ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์
7 - 8 พ.ค.62 นำเสนอระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU-ITS)  ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว ประสานมิตร
8 พ.ค.62 เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ IPv6 Award 2018 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
8 พ.ค.62 มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ก้าวสู่ปีที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2562 ชั้น 9 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
6 - 11 พ.ค.62 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการยกระดับและส่งเสริมการมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในเขตพื้นที่ชายขอบ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
15 พ.ค.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ในโปรแกรมการอบรมตามประสงค์ (Course On Demand) หัวข้อเรื่อง "การใช้ Microsoft Excel" ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
16 พ.ค.62 รับฟังการบรรยาย ขยายผลและจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร
17 พ.ค.62 เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ 2562

โถงชั้น 1 และลานหน้าอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

21 พ.ค.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ในโปรแกรมการอบรมตามประสงค์ (Course On Demand) หัวข้อเรื่อง “การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์”

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

22 พ.ค.62 เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการมีการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS)

ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์