วันที่ กิจกรรม สถานที่
4 ม.ค.62 คณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์เข้าพบอธิการบดีเพื่อมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2562 ห้องรับรองอธิการบดี ชั้น 2 อาคารประสานมิตร
7 ม.ค.62 แนะนำข้อมูลด้านงานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์แก่นิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
10 ม.ค.62 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

12 ม.ค.62 งานวันเด็ก ประจำปี 2562 "เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน" อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์
14-17 ม.ค.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก – อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่