วันที่ กิจกรรม สถานที่
4 ม.ค.62 คณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์เข้าพบอธิการบดีเพื่อมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2562 ห้องรับรองอธิการบดี ชั้น 2 อาคารประสานมิตร
7 ม.ค.62 แนะนำข้อมูลด้านงานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์แก่นิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
10 ม.ค.62 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

12 ม.ค.62 งานวันเด็ก ประจำปี 2562 "เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน" อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์
14-17 ม.ค.62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก – อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
14 ก.พ.62 งานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์บริหารกิจการหอพัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อาคารบริการกลาง ชั้น 2 ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มศว องครักษ์
18 ก.พ.62 เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2562 โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
18 ก.พ.62 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Lan)” ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร  มศว ประสานมิตร
22 ก.พ.62 งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 24 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 14 มศว ประสานมิตร
28 ก.พ.62 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานภายใต้หัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการงานด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย” ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร 

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
7-9 มี.ค.62 กิจกรรมติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
14 มี.ค.62 ต้อนรับและอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านงานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์แก่คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาในกิจกรรม AUN-QA Mock-up Assessment สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์