ประจำปี 2561

วันที่ กิจกรรม สถานที่
28 ก.พ.61 กิจกรรม : วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2561 โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
13-14 มี.ค.61 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3 กิจกรรมที่ 1 : การดูแลรักษาซ่อมบำรุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC  สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์
15-16 มี.ค.61 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3 กิจกรรมที่ 2 : การบำรุงรักษาโน้ตบุ๊กอย่างมืออาชีพ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์
23 มี.ค.61 โครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy Seminar) สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์
ม.ค. - มี.ค.61 เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีที่ 2 ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 มศว ประสานมิตร และโรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ
มี.ค.61

จัดทำรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx) สำนักคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2560

ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
10 เม.ย.61 กิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย สานสายใยสำนักคอมพิวเตอร์” ห้องโถง ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
27 เม.ย.61 งานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 69 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2561 มศว ประสานมิตร

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
4 พ.ค.61 งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ก้าวสู่ปีที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 9
11 พ.ค.61 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานและการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ  ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์
15 พ.ค.61 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ของสำนักคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์
16 พ.ค.61 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ของ สกอ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
17-18 พ.ค.61 อบรมระบบ SWU-TQF แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึก มคอ. ​​คณะแพทยศาสตร์ มศว

ห้อง IT Training ชั้น 2 ห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มศว ​องครักษ์ ​

23 พ.ค.61 บรรยายหัวข้อ "เทคนิคการใช้ Microsoft Excel" ในโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี 
28 พ.ค.61 โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา "วันวิสาขบูชา" ประจำปีงบประมาณ 2561 บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
1 มิ.ย.61 ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3 อบต.พรหมมณี,อบต.บ้านนา และ อบต.ป่าขะ จังหวัดนครนายก
4 มิ.ย.61 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปรับแต่งเว็บไซต์องค์กร" ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
18 มิ.ย.61 งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี ประจำปี พ.ศ.2561 ลานประติมากรรมหลอดสี ชั้น 1 อาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์
22 มิ.ย.61 งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ครบรอบ 62 ปี ประจำปี พ.ศ.2561 โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ศรีนครินทร์
26 มิ.ย.61 งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ 57 ปี ประจำปี พ.ศ.2561 ห้องศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล ชั้น 3 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
21,28 มิ.ย.61 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2565)" ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
5 ก.ค.61 เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ CSIC และ OpenLab ของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด G Tower ถนนพระราม 9 บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
9 ก.ค.61 งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ครบรอบ 12 ปี ประจำปี พ.ศ.2561  ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว ประสานมิตร
12 ก.ค.61 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อการอบรม "แนะนำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการปฏิบัติงาน"

ห้องปฎิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

13 ก.ค.61 โครงการกิจกรรม 5ส สู่ 7ส สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตรและองครักษ์
18 ก.ค.61 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561 (ICT Competency Training) หัวข้อการอบรม "แนวคิดในการสร้างงานนำเสนอให้น่าสนใจด้วย Microsoft PowerPoint (Ideas to Create Interesting Presentation)"

ห้องปฎิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

19 ก.ค.61 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561 (ICT Competency Training) หัวข้อการอบรม "การติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วยกูเกิลแอปส์ (Online Communication & Collaboration using Google Apps)" ห้องปฎิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
22-24 ก.ค.61 โครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 "ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2562-2565"

โรงแรม การ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
1-2 ส.ค.61 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561 (ICT Competency Training) ในหัวข้อการอบรม "ออกแบบงานสร้างสรรค์ด้วย Adobe Illustrator (Creative Vector Design with Illustrator)"

ห้องปฎิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

3 ส.ค.61 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาสู่อาเซียน หัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน" ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
7 ส.ค.61 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561 (Course on Demand) หัวข้อการอบรมเรื่อง "การติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วยกูเกิลแอปส์ (Online Communication & Collaboration using Google Apps)" ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์
8 ส.ค.61 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561 (ICT Competency Training) ในหัวข้อการอบรม "การใช้ Microsoft Excel ขั้นสูง" ห้องปฎิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
9 ส.ค.61 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561 (ICT Competency Training) ในหัวข้อการอบรม "การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล"

ห้องปฎิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

10 ส.ค.61 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
10 ส.ค.61 งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 43 ปี ประจำปี พ.ศ.2561

ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร มศว ประสานมิตร

10 ส.ค.61 งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ พร้อมให้ข้อมูลด้านงานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร
17 ส.ค.61 โครงการให้บริการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์แก่นิสิตแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อาคารบริการกลาง ศูนย์บริหารกิจการหอพักนิสิต มศว องครักษ์
22 ส.ค.61 งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี ประจำปี พ.ศ.2561 ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 
22 ส.ค.61 งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561 โถงล่าง อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
23 ส.ค.61 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม G23 ห้องนิทรรศการห้องใหญ่ ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
23 ส.ค.61 โครงการไอซีทีเลิร์นนิ่งสเปซ (ICT Learning Space) สำหรับนิสิตและบุคลากร

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์

24 ส.ค.61 งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี ประจำปี พ.ศ.2561 หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
24 ส.ค.61 งานวันครบรอบ 63 ปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561 โถงชั้น 1 อาคารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร
31 ส.ค.61 งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด ประจำปี พ.ศ.2561

โถงชั้น 1 คณะกายภาพบำบัด มศว องครักษ์

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
3 ก.ย.61 งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ครบรอบ 14 ปี ประจำปี พ.ศ.2561 โถงชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
10 ก.ย.61 กิจกรรม “ร้อยความรัก...ถักทอใจ” ให้แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ บริเวณห้องโถง ชั้น 22 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
14 ก.ย.61 งานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ประจำปี พ.ศ.2561 โถงชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ และหน้าลานอนุสาวรีย์ ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
24 ก.ย.61 งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2561

ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว ประสานมิตร

24 ก.ย.61 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561 ห้อง Convention ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
2 ต.ค.61 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแบ่งภาระงานฝ่ายระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการภายในฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ”

ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

17 ต.ค.61 โครงการพัฒนาประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2561 (วันแรก) ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
18 ต.ค.61 โครงการพัฒนาประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2) ห้องโถง ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
26 ต.ค.61 งานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 44 ปี ประจำปี พ.ศ.2561

โถงชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มศว ประสานมิตร

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
9-10 พ.ย.61 กิจกรรมเปิดบ้าน "สำนักคอมฯ" ในงาน SWU Open House 2018" มศว ประสานมิตร
20 พ.ย.61 งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ 10 ปี ประจำปี พ.ศ.2561 คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 12 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล
22 พ.ย.61 โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม "ตลาดน้ำศรีนครินทร์ ย้อนคืนถิ่นกรุงศรีอโยธยา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มศว ประสานมิตร
26-28 พ.ย.61 สำรวจความต้องการในการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัดนครนายกและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

29 พ.ย.61 โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการความรู้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
3 ธ.ค.61 งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2561 "สู่ 9 ปีที่มุ่งมั่น ก้าวด้วยกันเพื่อสังคม" ห้อง Active Learning 402W,403W ชั้น 4 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อาคาร Learning Tower มศว ประสานมิตร
4 ธ.ค.61 เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

 บริเวณหน้าเสาธง หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร

6 ธ.ค.61 งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ครบรอบ 1 ปี ประจำปี พ.ศ.2561 ห้องอเนกประสงค์ (แปดเหลี่ยม) ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว ประสานมิตร
7 ธ.ค.61 งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ครบรอบ 1 ปี ประจำปี พ.ศ.2561

ร้าน Too Fast To Sleep ชั้น 3 อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล มศว ประสานมิตร

14 ธ.ค.61 งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 26 ประจำปี พ.ศ.2561 ศูนย์เครื่องมือกลางและสอบเทียบทางวิศวกรรม (อาคาร I) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์
18 ธ.ค.61 เข้าร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 69 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562

ลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (ตึก 9) มศว ประสานมิตร

18 ธ.ค.61 กิจกรรมบันเทิงและรับประทานอาหารโต๊ะจีน "งานแฟนซีปีใหม่ 2019 SWU Around The World Night Party"

สนามกีฬากลาง ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาศน์ มศว ประสานมิตร

20 ธ.ค.61 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 25 ปี ประจำปี พ.ศ.2561” สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร