วันที่ กิจกรรม สถานที่
28 ก.พ.61 กิจกรรม : วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2561 โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
13-14 มี.ค.61 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3 กิจกรรมที่ 1 : การดูแลรักษาซ่อมบำรุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC  สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์
15-16 มี.ค.61 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3 กิจกรรมที่ 2 : การบำรุงรักษาโน้ตบุ๊กอย่างมืออาชีพ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์
23 มี.ค.61 โครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy Seminar) สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์
ม.ค. - มี.ค.61 เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีที่ 2 ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 มศว ประสานมิตร และโรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ
มี.ค.61

จัดทำรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx) สำนักคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2560

ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
10 เม.ย.61 กิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย สานสายใยสำนักคอมพิวเตอร์” ห้องโถง ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
27 เม.ย.61 งานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 69 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2561 มศว ประสานมิตร

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
4 พ.ค.61 งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ก้าวสู่ปีที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 9
11 พ.ค.61 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานและการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ  ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์
15 พ.ค.61 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ของสำนักคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์
16 พ.ค.61 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ของ สกอ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
17-18 พ.ค.61 อบรมระบบ SWU-TQF แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึก มคอ. ​​คณะแพทยศาสตร์ มศว

ห้อง IT Training ชั้น 2 ห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มศว ​องครักษ์ ​

23 พ.ค.61 บรรยายหัวข้อ "เทคนิคการใช้ Microsoft Excel" ในโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี 
28 พ.ค.61 โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา "วันวิสาขบูชา" ประจำปีงบประมาณ 2561 บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
1 มิ.ย.61 ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3 อบต.พรหมมณี,อบต.บ้านนา และ อบต.ป่าขะ จังหวัดนครนายก
4 มิ.ย.61 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปรับแต่งเว็บไซต์องค์กร" ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
18 มิ.ย.61 งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี ประจำปี พ.ศ.2561 ลานประติมากรรมหลอดสี ชั้น 1 อาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์
22 มิ.ย.61 งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ครบรอบ 62 ปี ประจำปี พ.ศ.2561 โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ศรีนครินทร์