วันที่ กิจกรรม สถานที่
28 ก.พ.61 กิจกรรม : วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2561 โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
13-14 มี.ค.61 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3 กิจกรรมที่ 1 : การดูแลรักษาซ่อมบำรุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC  สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์
15-16 มี.ค.61 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3 กิจกรรมที่ 2 : การบำรุงรักษาโน้ตบุ๊กอย่างมืออาชีพ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์
23 มี.ค.61 โครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy Seminar) สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์
ม.ค. - มี.ค.61 เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีที่ 2 ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 มศว ประสานมิตร และโรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ
มี.ค.61

จัดทำรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx) สำนักคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2560

ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร

     

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
10 เม.ย.61 กิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย สานสายใยสำนักคอมพิวเตอร์” ห้องโถง ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี