ประจำปี 2559

วันที่ กิจกรรม สถานที่
14 ม.ค.60 โครงการวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2560  "ต้นกล้าความรู้ ต้นกล้าความดี ต้นกล้ารักษ์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ลานด้านหน้า อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์
18-20 ม.ค.60

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34 (34th WUNCA)

M Square อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
9 ก.พ.60 โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : มาฆบูชา ประจำปี 2560 บริเวณหน้าอาคารประสานมิตร
16-17 ก.พ.60 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2 ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ"

สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์

21 ก.พ.60 มอบของขวัญวันเกิดให้แก่ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตรและองครักษ์
23-24 ก.พ.60 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2 ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)" สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์
24 ก.พ.60 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 22 ปี บริเวณชั้น 1 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
9 พ.ค.60 โครงการวันวิสาขบูชา วิสาขบูชา : มศว รวมใจ วิถีไทย วิถีธรรม ประจำปี พ.ศ.2560 บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
9 พ.ค.60 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์

15 พ.ค.60 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์
16 พ.ค.60 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์
24-26 พ.ค.60 โครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โรงแรมเทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี จ.ประจวบฯ
31 พ.ค.60 วิทยากรรายวิชา "การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง จังหวัดนครนายก จำนวน 50 คน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง จังหวัดนครนายก

 

 

 

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
16 มิ.ย.60 วันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 32 ปี ประจำปี พ.ศ.2560 บริเวณโถง ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
16 มิ.ย.60 วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี ประจำปี พ.ศ.2560 บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร
26 มิ.ย.60 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ 56 ปี ประจำปี พ.ศ.2560 ห้องประชุม ศ.ดร.ชวาล แพรัตกุล ชั้น 3 อาคารสำนักทดสอบฯ มศว ประสานมิตร

 

 

 

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
7 ก.ค.60 กิจกรรม "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
14 ก.ค.60 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ครบรอบ 11 ปี ประจำปี พ.ศ.2560 ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

 

 

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
2 ส.ค.60 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาสู่อาเซียน หัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน" ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี 
16 ส.ค.60 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560-2563 (วันแรก) ห้องประชุมฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร
17 ส.ค.60 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560-2563 (วันที่สอง) ห้องประชุมฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร
17 ส.ค.60 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document Portal)" ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี 
17 ส.ค.60 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "สารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS)" ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี 
18 ส.ค.60 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "HURIS งานลา ประวัติส่วนตัว"  ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี 
21 ส.ค.60 รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ได้ร่วมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนครนายก  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก
22 ส.ค.60 วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 42 ปี ประจำปี พ.ศ.2560  ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มศว ประสานมิตร
22 ส.ค.60 วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 42 ปี ประจำปี พ.ศ.2560 ห้องรับรองคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 1 มศว ประสานมิตร
22 ส.ค.60 วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 63 ปี ประจำปี พ.ศ.2560 บริเวณโถงล่าง อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

 
24 ส.ค.60 วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 23 ปี ประจำปี พ.ศ.2560 ด้านหน้าอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร
25 ส.ค.60 วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี ประจำปี พ.ศ.2560 ห้องเรียนรวม ชั้น 1 อาคารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร

 

 

 

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
12 ก.ย.60 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ของสำนักคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์
15 ก.ย.60 วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีและวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 68 ปี ประจำปี พ.ศ.2560 บริเวณโถงชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์และอนุสาวรีย์ ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
22 ก.ย.60 งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ห้องแปดเหลี่ยมและห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว ประสานมิตร
28 ก.ย.60 โครงการจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2560 กิจกรรม "วันพิเศษ...ของคนพิเศษ" ห้องโถง ชั้น 22 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

 

 

 

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
10-11 พ.ย.60 โครงการร่วมจัดงาน SWU OPEN HOUSE 2017 กิจกรรม “ออกบูธประชาสัมพันธ์งานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์” บริเวณหน้าอาคารบริการ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล 
13 พ.ย.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563 ไปสู่การปฏิบัติ"

ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

23 พ.ย.60 วันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ 9 ปี ก้าวสู่ปีที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2560 ชั้น 14 อาคารบริการ : ศ.มล.ปิ่น มาลากุล 
30 พ.ย.60 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศึกษาดูงานสำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์ สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์

 

 

 

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
1 ธ.ค.60 งาน "5 ธันวาคม ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน" สนาม ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาศน์ มศว ประสานมิตร
7 ธ.ค.60 สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. ศึกษาดูงานการใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ห้องประชุม 946 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
29 ธ.ค.60 งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 24 ปี ประจำปี พ.ศ.2560 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์