วันที่ กิจกรรม สถานที่
14 ม.ค.60 โครงการวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2560  "ต้นกล้าความรู้ ต้นกล้าความดี ต้นกล้ารักษ์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ลานด้านหน้า อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์
18-20 ม.ค.60

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34 (34th WUNCA)

M Square อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
9 ก.พ.60 โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : มาฆบูชา ประจำปี 2560 บริเวณหน้าอาคารประสานมิตร
16-17 ก.พ.60 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2 ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ"

สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์

21 ก.พ.60 มอบของขวัญวันเกิดให้แก่ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตรและองครักษ์
23-24 ก.พ.60 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2 ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)" สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์
24 ก.พ.60 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 22 ปี บริเวณชั้น 1 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
9 พ.ค.60 โครงการวันวิสาขบูชา วิสาขบูชา : มศว รวมใจ วิถีไทย วิถีธรรม ประจำปี พ.ศ.2560 บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
9 พ.ค.60 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์

15 พ.ค.60 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์
16 พ.ค.60 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์