วันที่ กิจกรรม สถานที่
14 ม.ค.60 โครงการวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2560  "ต้นกล้าความรู้ ต้นกล้าความดี ต้นกล้ารักษ์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ลานด้านหน้า อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์
18-20 ม.ค.60

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34 (34th WUNCA)

M Square อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
9 ก.พ.60 โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : มาฆบูชา ประจำปี 2560 บริเวณหน้าอาคารประสานมิตร
16-17 ก.พ.60 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2 ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ"

สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์

21 ก.พ.60 มอบของขวัญวันเกิดให้แก่ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตรและองครักษ์
23-24 ก.พ.60 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2 ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)" สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์
24 ก.พ.60 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 22 ปี บริเวณชั้น 1 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
9 พ.ค.60 โครงการวันวิสาขบูชา วิสาขบูชา : มศว รวมใจ วิถีไทย วิถีธรรม ประจำปี พ.ศ.2560 บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
9 พ.ค.60 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์

15 พ.ค.60 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์
16 พ.ค.60 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์
24-26 พ.ค.60 โครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โรงแรมเทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี จ.ประจวบฯ
31 พ.ค.60 วิทยากรรายวิชา "การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง จังหวัดนครนายก จำนวน 50 คน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง จังหวัดนครนายก

 

 

 

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
16 มิ.ย.60 วันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 32 ปี ประจำปี พ.ศ.2560 บริเวณโถง ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
16 มิ.ย.60 วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี ประจำปี พ.ศ.2560 บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร
26 มิ.ย.60 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ 56 ปี ประจำปี พ.ศ.2560 ห้องประชุม ศ.ดร.ชวาล แพรัตกุล ชั้น 3 อาคารสำนักทดสอบฯ มศว ประสานมิตร

 

 

 

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่
7 ก.ค.60 กิจกรรม "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
14 ก.ค.60 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ครบรอบ 11 ปี ประจำปี พ.ศ.2560 ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม